POMIARY CZASU DOBIEGU

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Dyrektywnie Parlamentu Europejskiego 2009/104/WE, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzania okresowych kontroli wyposażenia ochronnego maszyn. Gdy maszyna wyposażona jest w optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa, urządzenia startu oburęcznego, skanery bezpieczeństwa, krańcówki osłon bezpieczeństwa bez funkcji ryglowania lub inne elementy bezpieczeństwa, które nie zapewniają fizycznego odgrodzenia stref niebezpiecznych od operatora czy osób postronnych, konieczne jest przeprowadzenie pomiaru czasu zatrzymania elementów ruchomych maszyny według PN-EN ISO 13855:2010 – „Bezpieczeństwo maszyn — Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka”.

INEE Industry Sp. z o.o. wykonuje takie pomiary za pomocą kalibrowanego, specjalistycznego urządzenia Safety Man Delta T firmy HHB. Po przeprowadzeniu pomiarów klient otrzymuje szczegółowy raport z wynikami badania – czasem dobiegu i minimalną odległość bezpieczeństwa – wraz z fachową analizą oraz zalecenia dotyczące systemu bezpieczeństwa.

Zalecany interwał pomiędzy pomiarami czasu dobiegu wynosi 1 rok, jednakże często producent maszyny lub wewnętrzne procedury przedsiębiorstwa wymagają częstszych kontroli.