ANALIZA RYZYKA

Ocena ryzyka jest procesem, który pozwala producentowi określić ryzyko związane z maszyną, zgodnie z zasadami przedstawionymi w normie PN-EN14121-1. Na przeprowadzenie oceny ryzyka decydują się także końcowi użytkownicy maszyn aby stwierdzić zgodność maszyny z obowiązującymi wymaganiami. Ponieważ rezultatem przeprowadzonej oceny jest spis zaleceń, pracodawca zyskuje wiedzę, co w danej maszynie należy zmodyfikować.

Wszystkie funkcje sterowania związane z bezpieczeństwem są zrealizowane na programowalnym module bezpieczeństwa Pilz MultiPNOZ m2p ETH.

Elementami składowymi oceny ryzyka są:

  • opis maszyny,
  • ograniczenia w użytkowaniu maszyny,
  • identyfikacja zagrożeń,
  • oszacowanie ryzyka wynikającego z zagrożeń,
  • analiza ryzyka,
  • opis sposobów redukcji ryzyka,
  • ponowne szacowanie oraz ocena ryzyka,
  • weryfikacja dostępnej dokumentacji maszyny,
  • zalecenia i informacja o ryzyku resztkowym.